shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Algemene Voorwaarden 2023-2024

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen De Jong Academy en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van De Jong Academy.

1.3 ”inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website www.dejongacademy.nl

1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met De Jong Academy aangaat.

1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen De Jong Academy en opdrachtgever ter zake van een of meer door De Jong Academy ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer te verlenen diensten.

1.6 ”Deelnamesom” : de totale som van de door De Jong Academy – ter zake een met opdrachtgever gesloten overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Jong Academy gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten met Opdrachtgever.

2.2 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor De Jong Academy werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van De Jong Academy en derden, waaronder directeuren, en ondergeschikten van De Jong Academy. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door De Jong Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien De Jong Academy daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.5 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

3. Betaling

3.1 De betaling is pas definitief, indien klanten het totale inschrijfgeld en/of 1e termijn, 50% van de Deelnamesom, hebben overgemaakt op het bankrekeningnummer van De Jong Academy. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3.2 Bij niet tijdige betaling behoudt De Jong Academy zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4. Instructies en gedragsregels

4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van De Jong Academy ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke De Jong Academy nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door De Jong Academy in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door De Jong Academy van (voortzetting van) de Academy worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5. Uitvoering van overeenkomst

5.1 De Jong Academy bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 De Jong Academy zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig handelend uitvoeren; De Jong Academy kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

6. Aansprakelijkheid van De Jong Academy

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. De Jong Academy, behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Jong Academy; betreft geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van De Jong Academy, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 De Jong Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door De Jong Academy bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Jong Academy en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal De Jong Academy vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering voetbalactiviteit

8.1 Indien De Jong Academy door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is De Jong Academy gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een voetbalactiviteit.

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 4 weken voor aanvang 50 % van de gehele deelnamesom.
– tot 14 dagen voor aanvang 70% van de gehele deelnamesom.
– meer dan 7 dagen voor aanvang 90% van de gehele deelnamesom.
– minder dan 7 dagen voor aanvang 100% van de gehele deelnamesom.

9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van de training nog drie dagen door De Jong Academy bewaard.

11. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens De Jong Academy in verband met het verrichten van werkzaamheden door De Jong Academy in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.

13. Wijzigingen

13.1 De Jong Academy is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

13.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Jong Academy de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever De Jong Academy schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

14. Foto’s/video’s

Tijdens de activiteiten worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van De Jong Academy, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het seizoen 2021-2022 kenbaar te maken.